Thành Ngữ Tiếng Anh

 

    "Fire is a good servant but a bad master"

    - Đừng đùa với lửa


    "The grass is always greener on the other side of the fence"

    - Đứng núi này trông núi nọ


    "When in the Rome, do as the Romans do"

    - Nhập gia tuỳ tục


    "Old friends and old wine are best"

    - Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon


    "A picture is worth a thousand words"

    - Nói có sách, mách có chứng


    "Actions speak louder than words"

    - Làm hay hơn nói


    "Behind every great man, there is a great woman "

    - Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn


    "He who laughs today may weep tomorrow"

    - Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.


    "Man proposes, God disposes"

    - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên


    "One good turn deserves another"

    - Ở hiền gặp lành


    "A rolling stone gathers no moss "

    - Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh/Trăm hay không bằng tay quen


    "A miss is as good as a mile"

    - Sai một ly đi một dặm


    "A flow will have an ebb"

    - Sông có khúc người có lúc


    "Diligence is the mother of good fortune"

    - Có công mài sắt có ngày nên kim


    "Love is blind"

    - Yêu nhau quá đỗi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười


    "A bad compromise is better than a good lawsuit"

    - Dĩ hòa vi quí


    "Great minds think alike"

    - Chí lớn thường gặp nhau


    "You scratch my back and i'll scratch yours "

    - Có qua có lại mới toại lòng nhau


    "A good wife makes a good husband"

    - Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng


    "Grasp all, lose all"

    - Tham thì thâm


    "A blessing in disguise"

    - Trong cái rủi có cái may


    "Where there's life, there's hope"

    - Còn nước còn tát


    "Birds of a feather flock together"

    - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã


    "Necessity is the mother of invention"

    - Cái khó ló cái khôn


    "One scabby sheep is enough to spoil the whole flock"

    - Con sâu làm rầu nồi canh


    "Together we can change the world"

    - Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao


    "Every cloud has a silver lining"

    - Trong họa có phúc


    "Send the fox to mind the geese"

    - Giao trứng cho ác


    "As poor as a church mouse"

    - Nghèo rớt mồng tơi


    "To be on cloud nine"

    - Hạnh phúc như ở trên mây


    "A bad begining makes a good ending "

    - Đầu xuôi, đuôi lọt


    "There's no smoke without fire"

    - Không có lửa sao có khói


    "Love me, love my dog. "

    - Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng


    "It is the first step that costs"

    - Vạn sự khởi đầu nan


    "A friend in need is a friend indeed"

    - Gian nan mới hiểu lòng người


    "Rats desert a falling house"

    - Cháy nhà mới ra mặt chuột


    "Tit For Tat"

    - Ăn miếng trả miếng


    "Opportunities are hard to seize"

    - Thời qua đi, cơ hội khó tìm


    "New one in, old one out"

    - Có mới, nới cũ


    "Ring out the old, ring in the new"

    - Tống cựu nghênh tân


    "A bird in the hand is worth two in the bush"

    - Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng


    "Where there is a will, there is a way"

    - Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường


    "In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty"

    - Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nha


    "Don't count your chickens before they hatch"

    - Đếm cua trong lỗ


    "Make hay while the sun shines"

    - Việc hôm nay chớ để ngày mai


    "Handsome is as handsome does"

    - Tốt gỗ hơn tốt nước sơn


    "Bitter pills may have blessed effects "

    - Thuốc đắng dã tật


    "Courtesy costs nothing"

    - Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau


    "Cleanliness is next to godliness"

    - Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm


    "Cut your coat according to your cloth"

    - Liệu cơm gắp mắm